Neživotna osiguranja

OBAVEZNA OSIGURANJA U PROMETU

Od neživotnih osiguranja obvezna su sljedeća osiguranja u prometu (regulirano posebnim zakonom – Zakon o obveznim osiguranjima u prometu, NN 151/05):

 • osiguranje putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja,
 • osiguranje vlasnika / korisnika vozila od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama,
 • osiguranje zračnog prijevoznika / operatora zrakoplova od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama i putnicima,
 • osiguranje vlasnika / korisnika brodice na motorni pogon, odnosno jahte od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, dok su ostala osiguranja iz skupine neživotnih osiguranja dobrovoljna.

Od obveznih osiguranja u prometu, najzastupljenije je osiguranje vlasnika / korisnika vozila od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, tzv. Osiguranje od automobilske odgovornosti.

Vlasnik vozila dužan je sklopiti policu osiguranja na temelju koje je osiguravatelj obvezan nadoknaditi štetu ako je pri uporabi vozila došlo do tjelesne ozljede, narušavanja zdravlja ili smrti neke osobe, uništenja odnosno oštećenja stvari, osim ako je došlo do štete na stvarima koje je vlasnik vozila primio radi prijevoza.

vodoistalaterski radovi

Osiguranje automobilskog kaska

Vaše vozilo, kao što ste sigurno svjesni, predstavlja vrijednu imovinu. Nesretne životne situacije mogu dovesti do oštećenja, uništenja ili otuđenja vašeg vozila, što sa sobom katkad nosi i nemali udarac na vaš kućni budžet. Taj udarac je još veći ako nitko ne jamči za nastalu štetu. Kasko osiguranje vam jamči naknadu štete na vozilu nastale u prometnoj nezgodi, čak i onda kada ste vi skrivili nezgodu.

Ugovaranjem kasko osiguranja ćete osigurati vlastito vozilo uz minimalnu premiju, velik izbor mogućih kombinacija djelomičnog kaska, kao i uz iznimno povoljne uvjete plaćanja premije.

Šteta na vozilu bit će vam nadoknađena i u slučaju:

 1. krađe vozila (pri čemu se prilikom likvidacije štete ne oduzima franšiza za krađu)
 2. uništenja ili oštećenja vozila u prometnim nesrećama (sudar, udar, prevrnuće, iskliznuće)
 3. pada ili udarca nekog predmeta
 4. vremenske nepogode (tuča, oluja, poplava)
 5. požara, udara groma, eksplozije
 6. manifestacije ili demonstracije
 7. zlonamjernih postupaka trećih osoba

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Pojednostavljeno rečeno, polica zdravstvenog osiguranja služi za pokriće troškova zdravstvene zaštite. Razlikujemo obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Obvezno zdravstveno osiguranje uređeno je posebnim zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju koji propisuje osiguranike, njihova prava i obveze.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje uređeno je Zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju , a obuhvaća sljedeće vrste osiguranja:

 • dopunsko zdravstveno osiguranje
 • dodatno zdravstveno osiguranje
 • privatno zdravstveno osiguranje.

Sklapanjem police dopunskog zdravstvenog osiguranja ugovaratelj osiguranja / osiguranik ima pravo na pokriće dijela troškova do pune cijene usluga odnosno proizvoda zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, dok dodatno i privatno zdravstveno osiguranje osiguravaju veći opseg prava u odnosu na prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, tj. pružaju viši standard usluga.

Ponuda osiguranja može biti u pisanom i usmenom obliku ovisno o vrsti osiguranja za koju se podnosi. Najčešće je napisana na tiskanici osiguratelja, a podnosi ju ugovaratelj osiguranja. Smatra se da je ugovor o osiguranju sklopljen ukoliko osiguratelj u roku od 8 dana (osim ako nije odredio kraći rok), odnosno 30 dana kod osiguranja života koje zahtijeva liječnički pregled, ne odbije ponudu osiguranja, a ona pritom ne odstupa od uvjeta po kojima se zaključuje predloženo osiguranje.

OSIGURANJE KREDITA

U slučaju osiguranja kredita, ukoliko nastupi osigurani slučaj, dakle neplaćanje rata kredita, osiguratelj na sebe preuzima otplatu preostalog duga u određenom razdoblju. Ovisno o uvjetima osiguranja predviđeni su različiti slučajevi u kojima nastupa aktivacija osiguranja kao što su smrt, nezgoda, nesposobnost za rad, bolovanje i slično.

PUTNO OSIGURANJE

Sklapanjem police putnog osiguranja ugovaratelj osiguranja, odnosno osiguranik se štiti od rizika koji mogu nastati na putovanju izvan stalnog mjesta boravka ugovaratelja / osiguranika:

 • turističko osiguranje,
 • putno zdravstveno osiguranje,
 • osiguranje pomoći za vrijeme puta, izvan mjesta boravka ili prebivališta
 • ostala osiguranja turističkih rizika.
vodoistalaterski radovi

OSIGURANJE IMOVINE

Policu osiguranja imovine može sklopiti svaka osoba odnosno može se sklopiti u korist svake osobe koja ima opravdani interes na predmetu osiguranja koja će nastupanjem osiguranog slučaja pretrpjeti određeni materijalni gubitak.

Kod osiguranja imovine iznos osigurnine ne može biti veći od iznosa nastale štete. Iznimno, kod osiguranja usjeva, plodova i ostalih proizvoda zemlje iznos štete utvrđuje se s obzirom na vrijednost koju bi imali u vrijeme ubiranja, ako nije drugačije ugovoreno.

Kada je vrijednost osigurane stvari u trenutku nastupanja osiguranog slučaja veća od osigurane svote dolazi do podosiguranja. Ukoliko razlika između vrijednosti osigurane stvari i osigurane svote nije značajna za utvrđivanje iznosa osigurnine, osiguratelj je dužan isplatiti potpunu osigurninu. U protivnom se osigurnina smanjuje razmjerno vrijednosti osigurane stvari u trenutku nastupanja osiguranog slučaja.

Nadosiguranje je slučaj suprotan podosiguranju, odnosno nastaje u slučaju kada je osigurana svota veća od stvarne vrijednosti osiguranog predmeta. Ukoliko je do nadosiguranja došlo za trajanja ugovora o osiguranju, svaka ugovorna strana ima pravo na odgovarajuće sniženje osiguranog iznosa, odnosno premije, počevši od dana kada je svoj zahtjev za sniženje priopćila drugoj strani. U slučaju da je nadosiguranje sklopljeno s ciljem prijevare, druga ugovorna strana može zahtijevati poništenje takvog ugovora o osiguranju.

U suradnji s partnerima nudimo i sigurnost za vaše kuće, stanove, kuće za odmor, klijeti, poslovne prostore i slične objekte, namještaj, strojeve i ostalu opremu te zalihe.

Nudimo vam mogućnost osiguranja od raznih rizika poput:

 •  požara i nekih drugih rizika
 •  potresa
 •  provalne krađe i razbojstva
 •  loma stakla
 •  loma strojeva
 •  odgovornosti i profesionalne odgovornosti.

U našoj ćete ponudi pronaći i ostala imovinska osiguranja:

 •  osiguranje kućanstva
 •  osiguranje turističkih apartmana
 •  osiguranje objekata u izgradnji
 •  osiguranje objekata u montaži
 •  osiguranje od rizika prekida rada zbog požara i nekih drugih rizika – osiguranje usjeva
 •  osiguranje životinja
 •  razna druga imovinska osiguranja.

Osiguranjem od odgovornosti pruža se osiguravajuća zaštita osiguranika za štete učinjene na stvarima trećih osoba zbog uništenja ili oštećenja i zbog smrti, povrede zdravlja ili tijela trećih osoba. Pokrivena je odgovornost osiguranika iz posjedovanja stvari, iz pravnog odnosa ili iz određenog svojstva kao izvora opasnosti.

Osiguranje javne odgovornosti prema trećim osobama može se sklopiti uz minimalnu svotu osiguranja od 200.000 kuna po jednom štetnom događaju uz mogućnost biranja i većih svota osiguranja te korištenja odgovarajućih popusta na premiju, ukoliko se ugovori učešće u šteti (franšiza).

Pod javnom odgovornošću prema trećim osobama smatra se građansko-pravna izvanugovorna odgovornost osiguranika, za štetu uslijed smrti, povrede tijela ili zdravlja, kao i oštećenja ili uništenja stvari treće osobe koja nastaje iz osiguranoga izvora opasnosti.

Pošaljite upit!

Ostale vrste osiguranja

Kod nas ćete pronaći i osiguranje prijevoza i kredita, osiguranje brodova, jahti, brodica, čamca, zrakoplova i drugih letjelica, plovila u gradnji, robe u prijevozu, odgovornost vlasnika ili korisnika plovila, letjelica i drugih prijevoznih sredstava.

Uvjeti osiguranja prilagođeni su potrebama osiguranika, obzirom na područje plovidbe ili prijevoza i usuglašeni su s domaćim i inozemnim pravnim propisima te međunarodnim konvencijama.

 • Osiguranje domaćih i međunarodnih pomorskih, riječnih i jezerskih brodova, jahti, brodica, riječnih i jezerskih čamaca, platformi za ispitivanje i iskorištavanje podmorja, drugih plovnih objekata, zrakoplova i drugih raznih letjelica, brodova u gradnji obuhvaća osiguranje trupa i stroja kao i interese vlasnika ili korisnika vezanih uz predmet osiguranja.
 • Osiguranje robe u prijevozu je osiguranje najrazličitijih stvari za vrijeme prijevoza kao i za vrijeme dok se nalaze u skladištu pripremljena za prijevoz ili uskladištene neposredno nakon završetka prijevoza. Obzirom na relaciju kojom se prevozi i dokumente koji prate robu na osiguranje se primjenjuju međunarodni odnosno domaći uvjeti osiguranja.
  • Ostala osiguranja odgovornosti su dragovoljna i ovisna su o volji osiguranika – odgovornost vlasnika brodova ili najmitelja brodova, odgovornost brodopopravljača, odgovornost peljara, odgovornost pomorskog agenta, odgovornost cestovnog prijevoznika,odgovornost vlasnika ili korisnika zračne luke, odgovornost organizatora prijevoza (špeditera), odgovornost vlasnika marine, odgovornost izdavaoca TIR karneta, odgovornost izdavaoca ATA karneta, osiguranje turističkih usluga.
  • Osiguranje potraživanja od domaćih ili inozemnih dužnika protiv komercijalnih rizika. Osiguranjem domaćih potraživanja pokrivena je nemogućnost naplate potraživanja pravnih osoba (banaka, trgovačkih poduzeća) prema fizičkim osobama proizišle iz ugovora o namjenskim ili nenamjenskim kreditima. Osigurati se mogu inozemna potraživanja domaćih fizičkih ili pravnih osoba prema inozemnim pravnim osobama proizišla iz prodaje robe na priček ili za izvršenje radova odnosno usluga u inozemstvu.
   Posebno osiguranje predstavlja osiguranje financijskih institucija po uvjetima “bankarske police”.
Pošaljite upit!

Imovinu može osigurati svaka osoba koja ima opravdani interes na predmetu osiguranja, tj. koja će nastupanjem osiguranog slučaja pretrpjeti određeni materijalni gubitak.